Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта

1.Гладов Г.И.
Автомобильдер құрылымы: орта кәсіптік білім мекемелерінің студенттері үшін оқулық / Г.И.Гладов, А.М.Петренко. — 5-ші басылым, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2016. — 352 бб. ISBN ISBN 978-601-333-340-3(каз.) ISBN 978-5-4468-3658-1(рус.)

2.Опарин И. С.
Техникалық механика негіздері : орта кәсіби білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған / И. С. Опарин. — 6-баспа, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2016. — 144 б. ISBN 978-601-333-029-7 (каз.) ISBN 978-5-4468-3676-5 (рус.)

3.Багдасарова Т.А.
Шақтамалар жəне техникалық өлшеулер: Зертханалық-практикалық жұмыс: орта кəсіби білім беру мекемесінің студ. Арналған оқу құралы / Т.А. Багдасарова. — 5-басылым., стер. — М.: «Академия» баспа орталығы, 2015. — 64 б. ISBN 978-601-333-0253-6 (каз.) ISBN 978-5-4468-2299-7 (рус.)

4.Вереина Л.И.
Техникалық механика: кəсіптік орта білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқулық / Л. И. Вереина, М.М. Краснов. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2017. — 352 б. ISBN 978-601-333-294-9 (каз.) ISBN 978-5-4468-5740-1 (рус.)

5.Ганенко А.П.
Дипломдық жобаларды, курстық және жазбаша емтихан жұмыстарын дайындау кезінде мәтіндік және графикалық материалдарды ресімдеу (БҚҚЖ талаптары) : орта кәсіптік білім мекемелері студ. арналған оқу әдістемелік құралы / А.П.Ганенко, М.И.Лапсарь. — 11-ші бас., стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2015. — 352 б. ISBN 978-601-333-342-7 (каз.) ISBN 978-5-4468-2441-0 (рус.)

6.Зайцев С.А.
Шақтамалар жəне техникалық өлшемдер: орташа кəсіп. білім мекемелерінің студ. арналған оқулық/С.А.Зайцев, А.Д.Кура- нов, А.Н.Толстов. — 12-ші басыл., стер. — М. :«Академия» баспа орталығы, 2015. — 304 бет. ISBN 978-601-333-262-8 (каз.) ISBN 978-5-4468-2639-1 (рус.)

7.Соколова Е.Н.
Материалтану (металл өңдеу): жұмыс дəптері: орта кəсіптік білім беру меке- мелерінің студенттеріне арналған оқу құралы / Е. Н.Соколова. — 8- басылым., стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2016. — 96 б. ISBN 978-601-333-324-3 (каз.) ISBN 978-5-4468-3073-2 (рус.)

8.Соколова Е. Н.
Материалтану : Бақылау материалдары : орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқу құралы / Е. Н. Соколова. — 4-басылым, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2016. — 80 б. ISBN978-601-333-101-0 (каз.) ISBN978-5-4468-3024-4 (рус.)

9.Пантелеев В.Н.
Өндірісті автоматтандыру негіздері: орта кәсіби білім беру мекемелері студенттеріне арналған / В.Н.Пантелеев, В.М.Прошин. — 8-бас., стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2016. — 208 б. ISBN 978-601-333-276-5 (каз) ISBN 978–5-4468-3150-0 (рус.)

10.Пантелеев В.Н.
Өндірісті автоматтандыру негізі. Бастауыш кәсіптік білім беруге арналған оқу құралы / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. — 3-ші басылым., өңделген және толық. — М. : «Академия» баспа орталығы 2013. — 208 б. ІSBN 978-601-333-158-4 (каз.) ISBN 978-5-7695-9459-5 (рус.)

11.Пантелеев В. Н. П
Өндірісті автоматтандыру негіздері. Бақылау материалдары: орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқу құралы /В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. – 3-басылым, қайта өңделген және толықтырылған. – М.: «Академия» баспа орталығы, 2014. – 112 б. ISBN 978-601-333-080-8 (каз.) ISBN 978-5-7695-9458-8 (рус.)

12.Пантелеев В.Н.
Өндірісті автоматтандыру негізі. Бастауыш кәсіптік білім беруге арналған оқу құралы / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. — 3-ші басылым., өңделген және толық. — М. : «Академия» баспа орталығы 2013. — 208 б. ІSBN 978-601-333-158-4 (каз.) ISBN 978-5-7695-9459-5 (рус.)

13.Бродский А. М.
Техникалық графика (металл өңдеу) : баст.кәс.білім үшін оқулық / A.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. — М. : «Академия» Баспа орталығы, 2013. — 336 б. ISBN 978-601-333-241-3 (каз.) ISBN 978-5-7695-9230-0 (рус.)

14.А. М.Бродский
Сызу (металл өңдеу): орта кәс. білім беру студ. мекемелерге арналған оқулық / А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. — 11-ші бас., стер. — М. : «Академия» Баспа орталығы, 2015. — 400 б. ISBN 978-601-333-242-0 (каз) ISBN 978-5-4468-2314-7 (рус)

15.Власов В.М.
Автокөліктердің техникалық қызмет көрсетуі және жөндеуі: орта кәсіби білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқулық / В.М.Власов, С.В.Жанказиев, С.М.Круглов ; В.М.Власовтың редакциясында – 12-басылым, стер. – М. : «Академия» баспа ортылығы, 2016. – 432 бет. ISBN 978-601-333-346-5 (каз) ISBN 978-5-4468-3307-8 (рус)

16.Гибовский Г.Б.
Техникалық қызмет көрсету және автокөлік жөндеу: кәсіптік модульді оқыту әдістемесі: әдіс. Гибовский, В.П. Митронин, Д.К. Останин; В.П. оқытушыларға арналған. В.Митронина редакциясы – М.: «Академия» баспа орталығы, 2015. – 240 бет. ISBN 978-601-333-127-0(каз.) ISBN 978-5-4468-0763-5(рус.)

17.Гибовский Г.Б.
Техникалық қызмет көрсету және автокөлік жөндеу: кәсіптік модульді оқыту әдістемесі: әдіс. Гибовский, В.П. Митронин, Д.К. Останин; В.П. оқытушыларға арналған. В.Митронина редакциясы – М.: «Академия» баспа орталығы, 2015. – 240 бет. ISBN 978-601-333-127-0(каз.) ISBN 978-5-4468-0763-5(рус.)

18.Гладов Г.И.
Автомобильдер қҧрылымы: орта кәсіптік білім мекемелерінің студенттері ҥшін оқулық / Г.И.Гладов, А.М.Петренко. — 5-ші басылым, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2016. — 352 бб. ISBN ISBN 978-601-333-340-3(каз.) ISBN 978-5-4468-3658-1(рус.)

19.В.И. Карагодин
Автокөліктер мен қозғалтқыштарды жөндеу: орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқулық /В.И. Карагодин, Н. Н.Митрохин. — 11-басылым, стер. — М.: «Академия» баспа орталығы, 2015. — 496 б. ISBN978-601-333-186-7 (каз) ISBN 978-5-4468-2003-0 (рус)

20. Кузнецов А. С.
Автомобиль жөндеу жөніндегі слесарь (моторшы): орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқу құралы / А.С. Кузнецов. — 10- шы басылым, стер. — М.: «Академия» баспа орталығы, 2015 — 304 бет. ISBN 978-601-333-132-4 (қаз.) ISBN 978-5-4468-2312-3 (рус.)

21. Кузнецов А.С.
Автокөліктің техникалық қызмет көрсетуі және жөндеуі : 2 б. тұрады – Б. 1: Орташа кәсіби білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқулық / А.С. Кузнецов. – 4-ші басылым, түзет. – М. : «Академия» баспа орталығы, 2016. – 368 б. ISBN 978-601-333-210-9 (каз.) ISBN 978-5-4468-3055-8 (рус.)

22. Нерсесян В.И.
«Автомеханик» мамандығы бойынша өндірістік оқыту : орта кәсіптік білім беру мекемелеріне арналған оқу құралы / В.И.Нерсесян, В.П.Митронин, Д.К.Останин. — 5-басылым., стер. — М.: «Академия» баспа орталығы, 2017. — 224 б. ISBN 978-601-333-232-1 (каз) ISBN978-5-4468-3891-2 (рус)

23. Пехальский А. П.
Автомобильдер құрылысы: зертханалық практикум: орта кəсіби білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқу əдістемесі / А. П. Пехальский, И. А. Пехальский. — 6-шы басыл., стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2014. — 272 б. ISBN 978-5-4468-1206-6 (рус.) ІSBN 978-601-333-136-2 (каз.)

24. Пузанков А.Г.
Автомобильдер: Автокөлік құралдарының құрылғысы Кәсіби орта білім беру мекемесінің студенттеріне арналған оқулық. А.Г. Пузанков. – 9 басылым. – М.: «Academia» баспа орталығы, 2016. – 560 б.
ISBN (каз) 978-601-333-355-7 ISBN 978-5-4468-2868-5 (рус)

25. Шестопалов С. К.
Жеңіл автокөліктердің құрылымы: 2 бөлімде. — Ч. I. Автокөліктердің топтастырылуы және жалпы құрылымы, қозғалтқыш, электр жабдығы: орта кәсіби білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқулық / С. К. Шестопалов. — 4-ші басылым, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2016. — 304 б.
ISBN978-5-4468-2913-2 (рус.) ISBN 978-601-333-162-1 (каз.)

26. Шестопалов С. К.
Жеңіл автомобильдер құрылғысы. Екі бөлімде. II Б. Трансмиссия, жүріс бөлігі, рөлмен басқару, тежегіш жүйесі, кузов: орта кəсібі білім беру мекемелерінің студенттеріне , арналған оқулық / С. К. Шестопалов. — 2 басылым, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2014. — 400 б.
ISBN 978-601-333-380-9 (каз.) ISBN 978-601-333-381-6 (2 б.) (каз.) ISBN 978-5-4468-1207-3 (ч. II) (рус.) ISBN 978-5-4468-0117-6 (рус.)

27. Ярочкина Г. В.
Электротехника негіздері: орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттерге арналған оқу қҧралы/ Г. В. Ярочкина. — 4 басылым стер. – М, «Академия» баспа орталығы, 2016. -240 б. ISBN 978-601-333-150-8 (каз.) ISBN 978-5-4468-3452-5 (рус.)

28. П. И. Кравченко
Краткий справочник автоэлектрика: по определению и устранению неисправностей в системах электрооборудования тракторов, комбайнов и автомобилей / П. И. Кравченко – М.: Книга по Требованию, 2013. – 143 с. ISBN 978-5-458-41090-8

29. Туғанбаев Ы. Т.
Электротехниканың теориялық негіздірі: Оқулық. /Ы. Т. Туғанбаев Алматы: Экономика. 2012. 500 бет. ISBN 978-101-225-454-9

30.А.А. Федорченко
Автослесарь по ремонту двигателей учебное пособие /А.А. Федорченко.-Ростов н/Д Феникс, 2009.-346 с.- (Началное профессональное образование).
ISBN 978-5-222-14924-9