Сварочное дело

1. В. В. Овчинников
Пісіру жұмыстарын қолмен электрдоғалы пісірумен орындау: орта кәсіби білім беру студенттік мекемелерге арналған оқулық / В. В. Овчинников. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2015. — С. 304. ISBN 978-601-333-026-6 (каз.) ISBN 978-5-4468-1473-2 (рус.)

2. А. М.Адаскин
Материалтану (металл өңдеу) : кəсіби орта білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқу құралы / А. М.Адаскин, В. М. Зуев. — 11-нші басылым, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2014. — 288 п. ISBN 978–601-333-274-1 (каз.) ISBN978-5-4468-1362-9(рус.)

3. Багдасарова Т.А.
Шақтамалар жəне техникалық өлшеулер: Зертханалық-практикалық жұмыс: орта кəсіби білім беру мекемесінің студ. Арналған оқу құралы / Т.А. Багдасарова. — 5-басылым., стер. — М.: «Академия» баспа орталығы, 2015. — 64 б. ISBN 978-601-333-0253-6 (каз.) ISBN 978-5-4468-2299-7 (рус.)

4. Т. А.Багдасарова
Шақтамалар мен техникалық өлшемдер : жұм. дәптері : орта кәсіби білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқу құралы / Т.А.Багдасарова. — 8-баспа, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2014. — 80 б. ISBN 978-5-4468-1159-5 (рус.)

5. Ганенко А.П.
Дипломдық жобаларды, курстық және жазбаша емтихан жұмыстарын дайындау кезінде мәтіндік және графикалық материалдарды ресімдеу (БҚҚЖ талаптары) : орта кәсіптік білім мекемелері студ. арналған оқу әдістемелік құралы / А.П.Ганенко, М.И.Лапсарь. — 11-ші бас., стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2015. — 352 б. ISBN 978-601-333-342- (каз.) ISBN 978-5-4468-2441-0 (рус.)

6. Зайцев С.А.
Шақтамалар жəне техникалық өлшемдер: орташа кəсіп. білім мекемелерінің студ. арналған оқулық/С.А.Зайцев, А.Д.Кура- нов, А.Н.Толстов. — 12-ші басыл., стер. — М. :«Академия» баспа орталығы, 2015. — 304 бет. ISBN 978-601-333-262-8 (каз.) ISBN 978-5-4468-2639-1 (рус.)

7. Соколова Е.Н.
Материалтану (металл өңдеу): жұмыс дəптері: орта кəсіптік білім беру меке- мелерінің студенттеріне арналған оқу құралы / Е. Н.Соколова. — 8- басылым., стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2016. — 96 б. ISBN 978-601-333-324-3 (каз.) ISBN 978-5-4468-3073-2 (рус.)

8. Соколова Е. Н.
Материалтану : Бақылау материалдары : орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқу құралы / Е. Н. Соколова. — 4-басылым, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2016. — 80 б. ISBN978-601-333-101-0 (каз.) ISBN978-5-4468-3024-4 (рус.)

9. Пантелеев В.Н.
Өндірісті автоматтандыру негіздері: орта кәсіби білім беру мекемелері студенттеріне арналған / В.Н.Пантелеев, В.М.Прошин. — 8-бас., стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2016. — 208 б. ISBN 978-601-333-276-5 (каз) ISBN 978–5-4468-3150-0 (рус.)

10. Пантелеев В.Н.
Өндірісті автоматтандыру негізі. Бастауыш кәсіптік білім беруге арналған оқу құралы / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. — 3-ші басылым., өңделген және толық. — М. : «Академия» баспа орталығы 2013. — 208 б. ІSBN 978-601-333-158-4 (каз.) ISBN 978-5-7695-9459-5 (рус.)

11. Пантелеев В. Н.
Өндірісті автоматтандыру негіздері. Бақылау материалдары: орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқу құралы /В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. – 3-басылым, қайта ӛңделген және толықтырылған. – М.: «Академия» баспа орталығы, 2014. – 112 б. ISBN 978-601-333-080-8 (каз.) ISBN 978-5-7695-9458-8 (рус.)

12. Пантелеев В.Н.
Өндірісті автоматтандыру негізі. Бастауыш кәсіптік білім беруге арналған оқу құралы / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. — 3-ші басылым., өңделген және толық. — М. : «Академия» баспа орталығы 2013. — 208 б. ІSBN 978-601-333-158-4 (каз.) ISBN 978-5-7695-9459-5 (рус.)

13. Галушкина В.Н.
Дәнекерлеп құрастыру өндірісінің технологиясы: орта кәсіби білім алушы студенттерге арналған оқулық / В.Н. Галуш кина. — 5-ші басылым., стереотипті. — М. : «Акаде мия» баспа орталығы, 2014. — 192 б. Материалды орыс тілінен аударған Ержан Айдарханұлы ISBN 978-601-333-343-4 (каз.) ISBN 978-5-4468-1452-7 (рус.)

14. Лялякин В.П.
Металдарды балқыма қаптау: кәсіби орта білім беру студенттік мекемелеріне арналған оқулық / В.П.Лялякин, Д.Б.Слинко. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2016. — 192 б. ISBN 978-601-333-142-3 (каз.) ISBN 978-5-4468-2843-2 (рус.)

15. Маслов В. И.
Дәнекерлеу жұмыстары: орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқулық/ В.И.Маслов. — 12-басылым стер. — М.: «Академия» баспа орталығы, 2016. — 288 б. ISBN 978-601-333-202-4 (каз.) ISBN 978-5-4468-3438-9 (рус.)

16. Овчинников В.В.
Электрмен пісіру жəне газбен пісіру жұмыстарының технологиясы:Орта арнайы кəсіптік білім беру оқу орны студенттеріне арналған оқулық / В. В. Овчинников. — 6-басылым,стереотипті — М. «Академия», баспа орталығы,2015. — 272 б.

17. Овчинников В.В.
Газбен пісіру жəне металдарды кесу технологиясы: орташа кəсіби білім беру мекемел. студ. арналған / В.В.Овчинников. — 4- бас., стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2015. — 240 б. ISBN 978-5-4468-2456-4 (рус.)

18. Овчинников В. В.
Дәнекерлеудің заманауи түрлері: орта кәсіптік білім берумекемелерінің студенттеріне арналған оқу құралы / В. В. Овчинников. — 4- басылым, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2014. — 208 б. ISBN 978-601-333-027-3(каз.)ISBN978-5-4468-1433-6(рус.)

19. Овчинников В.В.
Барлық кеңістік жағдайында түрлі болаттан, түсті металдар мен олардың қорытпаларынан, шойыннан жасалған бөлшектерді дәнекерлеу және кесу. Орта кәсіби білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқулық / В. В. Овчинников. — 3-басылым, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2017. — 304 бет. ISBN978-5-4468-5084-6

20. Овчинников В.В.
Дәнекерлеушілер үшін материалтану негіздері: орта кәсіби білім мекемелерінің студенттеріне арналған оқу құралы/ В.В.Овчинников. – М.: «Академия» баспа орталығы, 2014. – 256 с. ISBN 978-601-333-256-7 (каз) ISBN 978-5-4468-0567-9(рус.)

21. Овчинников В.В.
Дайындау-дәнекерлеу жұмыстары: кәсіби орта білім беру студенттік мекемелеріне арналған оқулық / В. В. Овчинников. — 2-ші бас., стер. – М. : «Академия» баспа орталығы, 2017. – 192 б. ISBN 978-601-333-236-9 (каз.) ISBN 978-5-4468-4822-5 (рус.)

22. Бродский А. М.
Техникалық графика (металл өңдеу) : баст.кәс.білім үшін оқулық / A.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. — М. : «Академия» Баспа орталығы, 2013. — 336 б. ISBN 978-601-333-241-3 (каз.) ISBN 978-5-7695-9230-0 (рус.)

23. А. М.Бродский
Сызу (металл өңдеу): орта кәс. білім беру студ. мекемелерге арналған оқулық / А.М.Бродский, Э.М.Фазлулин, В.А.Халдинов. — 11-ші бас., стер. — М. : «Академия» Баспа орталығы, 2015. — 400 б. ISBN 978-601-333-242-0 (каз) ISBN 978-5-4468-2314-7 (рус)

24. Паршин С.Г.
Техника сварки. Техника ручной и механизированной сварки / С.Г. Паршин – СПб. : Изд-во Политехн. унта, 2015. – 112 с.