Организация питания

1. Пайдаланылатын шикізаттардың ерекшеліктерін ескеріп алғашқы аспаздық өңдеулерді орындау: Оқу құралы / Чулакова Л.С., Молдабекова.А.О., Аюпова Г.С., Адильханов С.С.
ISBN 978-601-333-439-1

2. Әртүрлі тәсілдерді пайдалана отырып, өнімдердің жылулық аспаздық өңдеуін орындау: Оқу құралы / Чулакова Л.С., Мекебаева Н.А.,Уйкасова З. С., Адильханов С.С. – Астана: «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 2018 ж.
ISBN 978-601-333-439-1

3. Мейрамхана бизнесіндегі менеджмент: Оқу құралы / Анаятова И.В., Мұратханқызы А., Сенгирбекова Л.К., Абуев М.А. – Астана: «Кəсіпқор» Холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 2018 ж.
ISBN 978-601-333-437-0

4. Тамақтану кəсіпорнының табыстылығын қамтамасыз ету: Оқу құралы / А.К., Токенов Ж. Мұратханқызы А., Сенгирбекова Л.К. – Астана: «Кəсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 2018 ж.
ISBN 978-601-333-421-9

5. Тамақтандыру кәсіпорнын жабдықтауды ұйымдастыру: Оқу құралы/ Увакасова Г.Т., Хасенова Ш.К., Серая Н.В., Биджанов А. – Астана: «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 2018 ж.
ISBN 978-601-333-433-2

6. Ішкі құжаттаманы әзірлеу: Оқу құралы / А.А. Джалилов, А.М. Кайырханова, Л.Н. Фартыгина, А.Д. Биджанов – Астана: «Кәсіпқор» Холдинг» бейкоммерциялық акционерлік қоғам, 2018 ж.
ISBN 978-601-333-439-1

7. Ганенко А.П.
Дипломдық жобаларды, курстық және жазбаша емтихан жұмыстарын дайындау кезінде мәтіндік және графикалық материалдарды ресімдеу (БҚҚЖ талаптары) : орта кәсіптік білім мекемелері студ. арналған оқу әдістемелік құралы / А.П.Ганенко, М.И.Лапсарь. — 11-ші бас., стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2015. — 352 б.
ISBN 978-601-333-342-7 (каз.) ISBN 978-5-4468-2441-0 (рус.)

8. Зайцев С.А.
Шақтамалар жəне техникалық өлшемдер: орташа кəсіп. білім мекемелерінің студ. арналған оқулық/С.А.Зайцев, А.Д.Кура- нов, А.Н.Толстов. — 12-ші басыл., стер. — М. :«Академия» баспа орталығы, 2015. — 304 бет.
ISBN 978-601-333-262-8 (каз.) ISBN 978-5-4468-2639-1 (рус.)

9. Пантелеев В.Н.
Өндірісті автоматтандыру негіздері: орта кәсіби білім беру мекемелері студенттеріне арналған / В.Н.Пантелеев, В.М.Прошин. — 8-бас., стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2016. — 208 б.
ISBN 978-601-333-276-5 (каз)

10. Пантелеев В.Н.
Өндірісті автоматтандыру негізі. Бастауыш кәсіптік білім беруге арналған оқу құралы / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. — 3-ші басылым., өңделген және толық. — М. : «Академия» баспа орталығы 2013. — 208 б.
ІSBN 978-601-333-158-4 (каз.) ISBN 978-5-7695-9459-5 (рус.)

11. Пантелеев В.Н.
Өндірісті автоматтандыру негізі. Бастауыш кәсіптік білім беруге арналған оқу құралы / В. Н. Пантелеев, В. М. Прошин. — 3-ші басылым., өңделген және толық. — М. : «Академия» баспа орталығы 2013. — 208 б.
ІSBN 978-601-333-158-4 (каз.) ISBN 978-5-7695-9459-5 (рус.)

12. «Аспаз» кəсібіне өндірістік оқыту. 4 б. Өнімді механикалық аспаздық өңдеу: орта кəсіби білім студенттері үшін оқу құралы / [В.П. Андросов, Т.В. Пыжова, Л.И.Федорченко жəне басқалар]. — 8-ші басылым, стер. — М.: «Академия» Баспа орталығы, 2014. — 112 б.
ISBN 978-601-333-020-4 (каз.) ISBN 978-5-4468-1154-0 (рус.)

13. Бурчакова И.Ю.
Күрделі нан – тоқаш, ұннан жасалған кондитерлік өнімдерді дайындау және дайындау үрдісін ұйымдастыру: оқулығы орта кәсіби білім мекемелерінің студенттеріне арналған/ Ю. Бурчакова, С. В. Ермилова – М.: «Академия», баспа орталығы, 2015 – 384 п., [16]

14.С. В. Ермилова
Ашытқылы қамырдан дайындалатын кондитер ұн өнімдері: оқу құралы / С. В. Ермилова, Е. И. Соколова. — 3-басылым, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2014. — 64 бет — (Кондитер. Базалық деңгей)
ISBN 978-601-333-302-1 (каз.) ISBN 978-5-4468-1177-9 (рус.)

15. Качурина Т. А.
«Аспаз» мамандығы бойынша бақылау материалдары: орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған оқу құралы/ Т.А.Качурина. — 4-басылым, стер. — М.: «Академия» баспа орталығы, 2014. — 176 б.
ISBN 978-601-333-356-4 (каз.) ISBN 978-5-4468-1057-4 (рус.)

16. Семиряжко Т. Г.
Аспаздық. Бақылау материалдары: орта кəсіби білім беру мекемесінің студенттеріне арналған оқу құралы/ Т. Г. Семиряжко, М.Ю. Дерюгина. — 5- бас., стер. — М. : «Академия» Баспа орталығы, 2014. — 208 б.
ISBN 978-5-4468-0976-9 (рус.)

17. Е. И. Соколова
Көкөністер мен саңырауқұлақтардан тағамдар әзірлеу: оқулық орта кәсіптік білім беру мекемелерінің студенттеріне арналған / Е. И. Соколова. — 2-басылым, стер. — М. : «Академия» баспа орталығы, 2016. — 288 б., [16] б. т.т. сур.
ISBN 978-601-333-323-6(каз.)

18. Солдатенкова И.А.
Тағамдарды аспаздық дайындау және сапасын бақылау: орта кәсіптік білім беру мекемесінің студенттеріне арналған оқулық (Солдатенкова И.А- М «Академия» жариялау орталығы 2017 ж-368с, (16)с цв.ил.
ISBN978-601-333-174-4(каз)

19. Тамақтандыру кәсіпорындарындағы жабдықтар: Оқу құралы / Увакасова Г.Т., Хасенова Ш.К.,Сенгирбекова Л.К., Сабралиева М.Д. – Астана: «Холдинг «Кәсіпқор» коммерциялық емес акционерлік қоғам, 2018 ж.
ISBN 978-601-333-431-8

20. Выполнение первичной кулинарной обработки с учетом особенностей используемого сырья: Учебное пособие / Чулакова Л.С., Молдабекова.А.О., Аюпова Г.С., Адильханов С.С. – Астана: Некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Кәсіпқор», 2018 г.
ISBN 978-601-333-440-0

21. Тамақтану кәсіпорындарында өндірісті ұйымдастыру: Оқу құралы / Г.Т. Увакасова, Ш.К. Хасенова, Ж.А. Аманкелды, М.Д. Сабралиева – Астана: «Кәсіпқор» Холдинг» бейкоммерциялық акционерлік қоғам, 2018 ж. – 124 бет.
ISBN 978-601-333-433-2

22. Контроль качества обслуживания гостей в ресторане: Учебное пособие / Анаятова И.В.,Сыдыгалиева Э.У.,Уйкасова З.С., Токенов Ж.А. – Астана: Некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Кəсіпқор», 2018 г.
ISBN 978-601-333-438-7

23. Ұлттық асхана технологиясы: Оқу құралы / Ибрaгимовa М.Ж., Мұрaтхaнқызы A., Уйкaсовa З.С., Әділхaнов С.С.
ISBN 978-601-333-429-5

24. Организация снабжения предприятия питания: Учебное пособие / Г.Т. Увакасова, Ш.К. Хасенова, Н.В. Серая, А.Д. Биджанов
ISBN 978-601-333-432-5

25. Менеджмент в ресторанном бизнесе: Учебное пособие / Анаятова И.В., Мұратханқызы А., Сенгирбекова Л.К., Абуев М.А. – Астана: Некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Кəсіпқор», 2018 г.
ISBN 978-601-333-436-3

26. Обеспечение прибыльности предприятия питания: Учебное пособие / А.К., Токенов Ж. Мұратханқызы А., Сенгирбекова Л.К. – Астана: Некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Кәсіпқор», 2018 г.
ISBN 978-601-333-420-2

27. Мейрамханадағы қонақтарға қызмет көрсету сапасын бақылау: Оқу құралы / Анаятова И. В., Сыдығалиева Э. У., Уйкасова З. С., Төкенов Ж. А. – Астана: «Кəсіпқор «Холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы, 2018 ж.
ISBN 978-601-333-439-4

28. Выполнение тепловой кулинарной обработки продуктов с использованием различных способов: Учебное пособие / Чулакова Л.С., Мекебаева Н.А.,Уйкасова З. С.,Адильханов С.С. – Астана: Некоммерческое акционерное общество «Холдинг «Кәсіпқор», 2018 г.
ISBN 978-601-33-424-0